Usporedba
Favoriti
Prijavi se
Usporedba
Favoriti
Prijavi se

Reklamacija - povrat Nezadovoljni ste proizvodom kojeg ste kupili?

Proizvod ne radi kako ste očekivali?

Obratite nam se s povjerenjem i Vašu ćemo reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko ustanovite da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili njime niste zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate: Telefon: 01/ 2441-272 [email protected]

Radno vrijeme korisničke službe: Pon - Pet: od 08:00 do 15:45

Nakon prijave reklamacije, temeljem vašeg opisa reklamacije, informirat ćemo vas o statusu: · može li se proizvod zamjeniti za novi · može li se za proizvod vratiti novac

Link datoteke za preuzimanje Informacijskog obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga za korištenje kod ostvarenja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga trgovine možete pronaći OVDJE.

Link datoteke za preuzimanje reklamacijskog obrasca možete pronaći OVDJE.

Svaki proizvod kupljen preko web trgovine možete zamijeniti za novi ili vratiti uz povrat novca i to unutar 15 dana od primitka proizvoda na Vašu adresu.

Sve uvjete povrata i poslovanja pogledajte klikom na: UVJETI POSLOVANJA

 

OTKAZIVANJE NARUDŽBE – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača roba (N.N 79/2007) roba kupljena na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se šalje kurirskom službom) može se vratiti (o svom trošku) u roku od 14 dana od primitka, te ste sukladno članku 77. stavak 5 . Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, dužni ste nas obavijestiti pismenim putem o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, telefonski broj i adresu elektronske pošte. Link datoteke za preuzimanje Informacijskog obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga za korištenje kod ostvarenja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga trgovine možete pronaći OVDJE. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koja treba biti isporučena odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave (ako su bili obračunati na računu), bez odgađanja, a najkasnije u toku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac!

Povrat novca biti će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Robu vratiti poštom na dokaziv način na adresu Šumoopskrba d.o.o. , 10000 Zagreb, Donje Svetice 12, a sa naznakom JEDNOSTRANI RASKID.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete na dokaziv način (preporučeno sa pošiljkom) robu osobno nama.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnost robe.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  1. Ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora.
  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu.
  4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.
  5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.
  6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima. Sve dodatne informacije o povratu robe/proizvoda i novca Kupac može dobiti na telefon +385 1 2441 272

UVJET POVRATA – UMANJENJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

U slučaju povrata robe koja je korištena, nema svu pripadajuću ambalažu ili nije dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine teretimo Vas unaprijed procjenjenu štetu na vrijednost od 30% plaćene maloprodajne cijene proizvoda.

U slučaju povrata robe koja je vidno korištena Šumoopskrba d.o.o. ima pravo odbiti povrat u potpunosti.

Prihvačanjem ovih uvjeta poslovanja, Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava.

Šumoopskrba d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupca uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Ukoliko je kupac vratio proizvod, prema Jednostranom raskidu ugovora u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj mora u roku 14 dana izvršiti cjelokupni povrat srestava za neoštečenu robu.

Ukoliko je kupac vratio proizvod sa umanjenom vrijednosti, Prodavatelj mora u roku 14 dana izvršiti povrat sredstava umanjen za 30% vrijednosti plaćene maloprodajne cijene proizvoda.

U pogledu odgovornosti kupca za umanjenje vrijednosti robe prodavatelj je dužan izvijestiti kupca o slijedećem: „Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.“

REKLAMACIJE

Reklamacije uvažavamo prema specifikacijama proizvođača za proizvod koji ste kupili. Svaki proizvod koji se reklamira potrebno je pregledati od strane stručnih osoba na nedostatke. Kupac je dužan prilikom uručenja kupljene robe provjeriti sadržaj pošiljke i obavijestiti nas što ranije o nađenim nedostacima na kupljenim proizvodima. Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara: - Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke robe koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca bez obzira je li mu to bilo poznato. - Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. - Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku 6 mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. - Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak. Kad postoji materijalni nedostatak - Ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet. - Ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata. - Ako stvar nema svojstva i oblike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane. - Kada je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti. - Ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje i dr.). - Ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji. - Ako je nepravilna montaža posljedica nedostatka u uputama za montažu. Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor. Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara - Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. - Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. - Gornja odredba ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili potrošačke djelatnosti (potrošački ugovor).. - Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. Pregled stvari i vidljivi nedostaci - Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati ne pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. - Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. - Ako je kupac otpremio stvari dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto i u tom slučaju je kupac dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata. - Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak. Skriveni nedostatak - Kada se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kada je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja. - Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koje se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci - Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok. - Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2 i 3 ovog članka Nedostatak ili reklamacija uslijed transporta Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju preporučujemo da pošiljku kupac ne preuzme od strane djelatnika kurirske službe. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda.

PODNOŠENJE REKLAMACIJE

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj otpremnice ili broj računa Kako bi što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev molimo Vas da nam pošaljete potrebne dokumente za pokretanje reklamacijskog postupka, i to: Presliku računa Fotografije cijelog oštećenog artikla Fotografije detalja oštećenja (iz više kutova) Serijskog broja artikla (ako postoji) Fotografije moraju jasno prikazivati reklamirani artikl.

PRIZNAVANJE REKLAMACIJE

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda ili uklanjanje nedostatka. Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. Ukoliko reklamaciju odbije, o i istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od primitka reklamacije. Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe u svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.


VSC Pro+ Web Shop   Otvaranje Web Shopa